Projectes educatius

Acollir i acompanyar els infants i les seves famílies perquè arribin a ser membres actius de canvi en el seu entorn.

Treballem diàriament amb més de 130 infants i adolescents i 100 famílies de la zona que participen en diferents projectes educatius dins de l'entitat. Segons el projecte on participi la persona, varien les hores d'intervenció directa, la intensitat del procés d'acompanyament i el treball amb la família i l'entorn. 

El treball directe amb els infants i adolescents s'organitza a partir d'uns itineraris educatius i segons una metodologia concreta, que educadors i educadores revisen trimestralment per adaptar a una realitat canviant.

 

Tots els infants i adolescents participants, així com les seves famílies podem adreçar-se a la fundació per expressar qualsevol suggeriemt o queixa mitjançant els següents canals:
Atenció presencial: A la Secretaria de la Fundació o amb l'equip educatiu.
Atenció telefònica: 93 460 36 08
Atenció per mail:
Coordinadora de l'àrea socioeducativa: socioeducativa@fundaciolasalutalta.org
Mail del bon tracte: bontracte@fundaciosalutalta.org
Els suggeriments i/o les queixes seran atesos per la persona que correspongui i si la persona que el fa s'ha identificat es donarà una resposta personalitzada.